Flere menupunkter

Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training (CYMET)

Projektperiode: Juni 2018 – Maj 2019

Målet med dette projekt er at udarbejde en træningspakke for STCW-uddannelse i cyber-sikkerhed. Projektet skal indsamle eksisterende læringsmateriale og gøre det tilgængeligt på en online platform for IAMUs medlemsinstitutioner.

Projektet vil også analysere det nuværende stadie af maritim cyber-sikkerhed og evaluere den fremtidige udvikling i maritime cyber-risici. Herunder vil risici relateret til avancerede navigationssystemer, fjernopkoblet vedligeholdelsesdiagnosticering, internet-of-things og cloud computing blive afdækket. Projektet vil på baggrund af risikoanalyse og behov for sikkerhedsuddannelse udarbejde anbefalinger for fremtidig inkludering af cyber-sikkerhed i maritim uddannelse og træning.

Projektet varetages i et samarbejde mellem de maritime uddannelsesinstitutioner Svendborg International Maritime Academy (SIMAC, Denmark), Satakunta University of Applied Sciences (SAMK, Finland) og Gdynia Maritime University, Poland.

Projektet er et IAMU-projekt under FY2018 med temaet:  Technology for safer and greener shipping: http://iamu-edu.org/?page_id=4392

IAMU (International Association of Maritime Universities) er en non-profit international organisation, som har til formål at øge kvaliteten og niveauet af uddannelse på maritime uddannelsesinstitutioner.

Partnere
 • SIMAC
 • Satakunta University of Applied Sciences, Finland
 • Gdynia Maritime University, Polen
Kontakt

John Mogensen
Adjunkt i Grundteoriteam
jmo@simac.dk
+45 7221 5693

Projektet støttes af:
IAMU

Autonome skibe fra et drifts- og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv, Ph.d. projekt

Projektperiode: September 2018 – August 2021

Projektet sigter imod at afdække mulighederne for og udfordringerne ved udvikling af autonome skibe fra et drifts- og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv. Med udgangspunkt i nutidens moderne skibe skal projektet bidrage til at vise, hvor og i hvor høj grad det kan forventes, at autonome skibe vil kunne optimere den eksisterende skibsdrift. Projektet vil klarlægge, hvilke udfordringer, som endnu eksisterer, og hvilke der skal løses før visionen om de autonome skibe kan realiseres.

Fælles for den eksisterende forskning og udvikling inden for autonome skibe er, at der hovedsageligt fokuseres på to områder; den tekniske udfordring med at få computersystemer til at erstatte navigatørerne samt det juridiske aspekt ved operationen af førerløse fartøjer. Arbejdet med at varetage skibets navigation udgør dog kun en lille del af det samlede arbejde om bord på de fleste store handelsskibe. Den øvrige arbejdsbyrde, og hvordan denne skal løftes i fremtidens autonome skibe er kun i ringe grad belyst.

Projektet vil bidrage til at belyse størrelsen og omfanget af de drifts- og vedligeholdelsesmæssige udfordringer i udviklingen af de autonome skibe. Vækstrapporten for Det Blå Danmark nævner flere gange autonome skibe som et vigtigt fokuspunkt for den danske maritime industri. Som et almennyttigt projekt vil projektets resultater være af interesse for og kunne bruges af mange aktører inden for det maritime erhverv.

Partnere
 • SIMAC
 • SDU
  ——————————————————
Kontakt

Stig Eriksen
ste@simac.dk
+45 7221 5661

Projektet støttes af:
Den Danske Maritime Fond, Lauritzen Fonden
og Dampselskabet Orient’s Fond

Blue INNOship: Awareness

Projektperiode: April 2015 – Marts 2019

Målet med dette projekt er at få mere energieffektive skibe gennem involvering af besætning og rederi. Hovedfokus vil ligge på analyse af arbejdsskibe og mindre færger med et varieret driftsmønster. Projektet skal demonstrere, hvorledes der med forholdsvis simple tiltag kan foretages en reduktion i energiforbrug og tilhørende emissionsudslip om bord.

Det forventes, at der gennem projektet opnås grundlæggende viden omkring menneskers involvering i energieffektivisering. Hvordan skabes et system, der opfordrer og motiverer til involvering og medvirker til løbende energiforbedringer om bord på skibe? Hvilke faktorer og metoder har stor indflydelse, og er der metoder, der har større effekt end andre?

Projektet er et samarbejde mellem erhverv, maritim uddannelsesinstitution og universitet. Energieffektiv drift af skibe er et emne, der indgår i de maritime uddannelser på SIMAC. Projektet vil derfor, udover den kommercielle del – indtjening, kompetenceløft, øget beskæftigelse i erhvervet – medføre, at der gennem uddannelse sikres tilgang af personer med stor viden indenfor energieffektivitet til det maritime erhverv.

Projektet er et delprojekt under Blue INNOship: http://www.blaainno.dk/

Blue INNOship er den samlede betegnelse for et større samfundspartnerskab, som skal sætte skub i Det Blå Danmark gennem grøn innovation. Partnerskabet er et tværgående samarbejde med omkring 40 partnere fra bl.a. industrien, rederier, universiteter og myndigheder. Partnerskabet består af 14 innovationsprojekter, hvoraf dette er det ene.

Partnere
 • SIMAC
 • SDU
 • Rederierne: A2SEA, Esvagt, Færgen
Kontakt

Marie Lützen
Docent, civilingeniør, Ph.D.
mal@simac.dk
+45 7221 5662

Projektet støttes af:
Den Danske Maritime Fond

Blue INNOship: Monitoring and performance

Projektperiode: April 2015 – Marts 2019

Målet med dette projekt er at få mere energieffektive skibe gennem optimeret drift ved teknologiske løsninger samt involvering af besætning og rederi. Hovedfokus vil ligge på analyse af arbejdsskibe og mindre færger med et varieret driftsmønster. Projektet skal demonstrere, hvorledes der med forholdsvis simple tiltag kan foretages en reduktion i energiforbrug og tilhørende emissionsudslip om bord.

Projektet er et samarbejde mellem erhverv, maritim uddannelsesinstitution og universitet. Energieffektiv drift af skibe er et emne, der indgår i de maritime uddannelser på SIMAC. Projektet vil derfor, udover den kommercielle del – indtjening, kompetenceløft, øget beskæftigelse i erhvervet – medføre, at der gennem uddannelse sikres tilgang af personer med stor viden indenfor energieffektivitet til det maritime erhverv.

Projektet er et delprojekt under Blue INNOship: http://www.blaainno.dk/

Blue INNOship er den samlede betegnelse for et større samfundspartnerskab, som skal sætte skub i Det Blå Danmark gennem grøn innovation. Partnerskabet er et tværgående samarbejde med omkring 40 partnere fra bl.a. industrien, rederier, universiteter og myndigheder. Partnerskabet består af 14 innovationsprojekter, hvoraf dette er det ene.

Partnere
 • SIMAC
 • SDU
 • Automation Lab
 • Rederierne: A2SEA, Esvagt, Færgen
Kontakt

Marie Lützen
Docent, civilingeniør, Ph.D.
mal@simac.dk
+45 7221 5662

Projektet støttes af:
Innovationsfonden

Blue Talents (SIMAC)

Projektperiode I: Februar 2016 – Juli 2016
Projektperiode II: Februar 2017 – Juli 2017

Projektets formål er at styrke indsatsen for særligt talentfulde studerende på SIMAC gennem et talentudviklingsforløb, der løfter deres faglige og personlige kompetencer til et endnu højere niveau. Særlige talenter skaber innovation og fremmer væksten i den maritime branche, bl.a. i form af væsentligt forbedrede materialer, produkter, arbejdsprocesser, systemer eller tjenesteydelser. Dette gavner såvel den danske maritime branches konkurrenceevne på det globale marked som den enkelte studerendes karriereudvikling.Projektet medvirker til at styrke talentmassen i den danske maritime branche, som bidrager til at øge Det Blå Danmarks styrkeposition på det globale marked.

Projektperiode I fokuserer på udvikling af et talentudviklingsforløb, imens periode II er gennemførsel af talentprogrammet.

Erfaringer fra talentudviklingsprojektet videreformidles i det internationale maritime uddannelsesforum IAMU på konferencen i oktober 2017. Desuden har vi formidlet vores erfaringer på et inspirationsseminar til såvel de øvrige maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark og til de danske maritime virksomheder – herunder virksomhederne i Fyns Maritime Klynge.

Partnere

——————————————

Kontakt

Thomas Holm Rasmussen
Lektor i Specialiseringsteam
thr@simac.dk
+45 7221 5672

Hanne Bonde Jensen
Adjunkt i Specialiseringsteam
hbo@simac.dk
+45 7221 5675

Projektet støttes af:
Den Danske Maritime Fond

ISM-koden – En retlig ramme for kvalitetsskibsfart? (Ph.d.-studie)

Projektperiode: November 2017 – Oktober 2020

Målet med projektet er at afklare om intentionen med The International Safety Management Code (ISM-koden) faktisk er realiseret. ISM-koden stiller krav til rederen om udarbejdelse af et Safety Management System (SMS), som gennem procedurer virker som et formaliseret regelsæt nedfældet skriftligt.

Formålet med projektet er at kontrollere adfærden om bord på de skibe, hvor rederen jf. definitionen i ISM-kodens Part A, 1.1.2 fungerer som reder. Målet er sikringen af at arbejdet om bord sker i overensstemmelse med gældende lovgivning samt rederens fastsatte politik. ISM-koden virker som en selvregulerende regulering. Den anses som en vigtig faktor i etableringen og fastholdelsen af kvalitetsskibsfart.

Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: ”Er intentionen med ISM-koden faktisk realiseret, og repræsenterer den en retlig ramme egnet til at sikre kvalitetsskibsfart fremover?

Projektet bidrager til forståelsen af, hvordan selvregulering (i form af ISM-koden) påvirker arbejdspraksis i det maritime samt hvad der sker i samspillet med anden regulering.  Desuden undersøges det, hvordan dette kan understøtte kvalitetsskibsfart. Det forventes, at denne undersøgelse samlet vil kunne svare på, om ISM-koden har fået den ønskede virkning – inklusiv identificering af utilsigtede virkninger – og herved kunne bidrage med løsningsforslag til reducering af negative effekter.

Partnere
—————————————–Kontakt

Signe Jensen
Lektor i Specialiseringsteam
sje@simac.dk
+45 7221 5671

Projektet støttes af:

SIMAC, Den Danske Maritime Fond og
Lauritzen Fonden